Oproep aan de Nederlandse overheid

We roepen de Nederlandse overheid op om te anticiperen op de opkomende technologie Solid omdat het steeds meer tractie krijgt in Nederland en dit kennis en kaders vraagt van de overheid. De overheid heeft namelijk een Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren opgezet. Solid past bijvoorbeeld heel concreet bij programmalijn, punt 2.3 uit deze werkagenda: anticiperen op nieuwe technologie, maar ook bij de andere punten uit die programmalijn 2 en en de andere programmalijnen zoals regie op het digitale leven.

Onderstaande oproep is per mail naar de werkagenda verstuurd en ook op Linkedin gedeeld. We hopen binnenkort in gesprek te komen over dit onderwerp met de juiste personen binnen de overheid.

Onderstaand de volledige oproep:

Persoonlijke data-omgevingen zoals datakluizen en wallets, die mensen in staat stellen om hun zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen, zijn een opkomende technologie. We zien zowel internationaal als in Nederland steeds meer tractie en deze omgevingen kunnen veel positieve effecten teweegbrengen. Echter, deze technologie heeft bij de ontwikkeling afstemming nodig en bij opschaling kaders nodig om optimaal te kunnen functioneren. Persoonlijke data-omgevingen kunnen alleen een gezonde plek krijgen op de publieke digitale snelweg als er een goede vangrail is vanuit beleid.

Daarom lijkt het relevant dat er op korte termijn vanuit de Nederlandse overheid op deze opkomende technologieën wordt geanticipeerd vanuit haar rol in de inrichting van de publieke digitale ruimte, beleid en wetgeving. Als dit reactief gebeurt (lees: pas achteraf, na opschaling) dan ontstaat er een risico op fragmentering in de ontwikkeling, verkeerd gebruik, en het wegvallen van vertrouwen in deze opkomende technologie.

Een visie kan pas ontstaan zodra de Nederlandse overheid voldoende inzicht heeft in de techniek, dynamiek, samenhang en welke kaders en afstemming nodig zijn om deze in goede banen te leiden.

Bij deze de oproep aan de Nederlandse overheid om over te gaan tot meer actie rondom deze opkomende infrastructuur. We denken hierbij aan de volgende onderdelen:
- Technische en interoperabiliteit analyse
- Gebruiksvriendelijkheid analyse
- Harmonisatie analyse
- Governance analyse
- Analyse scenario’s voor aanbieders van datakluizen en wallets en bijbehorende mogelijke financiële modellen
- Opstellen van een DPIA

Daarnaast is afstemming wenselijk: Persoonlijke data-omgevingen maken het mogelijk om cross-sectoraal data te delen. Op dit moment zijn er meerdere sectoren die datakluizen en wallets verkennen, vaak zonder afstemming onderling. Harmonisatie van deze ontwikkelingen, het afstemmen van governance, technische interoperabiliteit en hergebruik van technische componenten zorgt voor efficiënte inzet van publieke middelen en een geharmoniseerde klantreis voor de eindgebruiker: de inwoners van Nederland.

Het faciliteren van terugkerende overleggen tussen architecten van sectoren voor afstemming van componenten en interoperabiliteit is wenselijk. Dit willen we niet af laten hangen van toevalligheden maar op basis van een duidelijke integrale aanpak. We roepen daarom op om ons in samenwerking in deze aanpak te faciliteren.

In dit licht is het onderzoeken van de combinatie van wallets en datakluizen in deze vroege fase wenselijk. In sectoren waar we als Stichting Solid Community actief zijn komen wallets i.c.m. datakluizen terug als nuttige combinatie. Ook vanuit gebruiksvriendelijkheid: Een mens is burger, patiënt, consument etc. Harmonisatie van deze verschillende klantreizen en bijbehorende techniek is daarom belangrijk, zodat er een overzichtelijke digitale omgeving geboden wordt aan inwoners in al hun rollen.